STARTUJ Z NAMI
 
Dziś jest: Niedziela, 29.03.2020 r

POLECAMY

AKTUALNOŚCI Z BRANŻY

PROMOCJA W WYSZUKIWARKACH

ANKIETA

JESTEŚ TUTAJ:

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.newsline.pl (dalej jako „Serwis internetowy”).

2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).
 

§ 2 Administrator Danych Osobowych

 
Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu internetowego „Newsline” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Nad Przyrwą 13, 35-324 Rzeszów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287803, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP: 5170232077, REGON: 18026551700000, adres elektroniczny: redakcja@newsline.pl (dalej jako „Administrator”).
 

§ 3 Dane kontaktowe

 
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail redakcja@newsline.pl  lub pisemnie na adres: „Newsline” Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35-324 Rzeszów.
 

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO.
2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym dla założenia i prowadzenia konta Użytkownika.
4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego.

 

§ 7 Kategorie danych osobowych

 
Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:  adres e-mail, nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko, telefon, miejsce pracy.
 

§ 9 Udostępnianie danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 

§ 10 Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
5. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 

POLECANE WYDAWNICTWA

NEWSLETTER

Zapisz się na darmowy newsletter. Najnowsze informacje z branży PR.

WYDARZENIA

ZALOGUJ SIĘ

NEWSLINE POLECA

SZKOLENIA

Newsline.pl 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka Cookies
powered by edito cms
realizacja ideo,
0