STARTUJ Z NAMI
 
Dziś jest: Poniedziałek, 20.01.2020 r

POLECAMY

AKTUALNOŚCI Z BRANŻY

PROMOCJA W WYSZUKIWARKACH

ANKIETA

JESTEŚ TUTAJ:

Słownik pojęć

Szukaj

PUBLIC RELATIONS (PR)


Public relations (PR) – termin ten, powszechnie wykorzystywany przez praktyków i naukowców zajmujących się kreowaniem wizerunku, nie ma jednego, bezpośredniego tłumaczenia na język polski. Każda osoba, która zajmuje się public relations może w zasadzie podać swoją własną definicję i z dużym prawdopodobieństwem będzie można przyjąć, iż definicja ta będzie poprawna. Poprawność nie oznacza jednak wyczerpanie tematu. Dlatego analizując szereg definicji, jakie zapisano w polskiej i zagranicznej literaturze można odnaleźć wyróżniki, cechy wspólne, które charakteryzują ten termin i oddają jego sens. Z pewnością PR jest zespołem działań, które zmierzają do ukształtowania oczekiwanego wizerunku w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Otoczenie wewnętrzne, to ogół podmiotów skupionych we wnętrzu organizacji, a są to min. pracownicy, związki zawodowe, zarząd. Otoczenie zewnętrzne natomiast jest kategorią zdecydowanie szerszą i uzależnioną od specyfiki przedsiębiorstwa, branży, w jakim firma czy organizacja funkcjonuje. W skład tego otoczenia wchodzą zatem nie tylko obecni i potencjalni klienci, ale również dostawcy, organizacje z tzw. otoczenia około biznesowego, instytucje finansowe, administracja rządowa i samorządowa i inne podmioty w mniejszym bądź większym zakresie powiązane z organizacją. Jedna z koncepcji definiowania public relations zakłada, że PR są funkcją zarządzania. PR definiowane w ten sposób należy traktować jako zespół działań integrujących pozostałe funkcje zarządzania w organizacji. Podobny punkt widzenia przyjmują  Scott M. Cutlip, Allen H. Center i Glen M. Broom, według których PR jest funkcją zarządzania, która nawiązuje i podtrzymuje wzajemnie korzystne stosunki między instytucją i grupami publiczności, od której zależy jej sukces lub klęska. Teorię tę rozwija prof. John Marston, który w skonstruowanej przez siebie formule RACE zaproponował analizę public relations w czterech kategoriach: badanie (research), działanie (action), komunikowanie (communications) oraz ocena (evaluation). Wiele definicji mówi o public relations jako o funkcji komunikowania. Public relations identyfikowane może być jako zespół celowo zorganizowanych działań zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie z otoczeniem, mające wywołać pożądane postawy i działania. W przypadku tak rozumianego PR należy zawsze rozpatrywać dwustronny charakter komunikacji, a zatem nie tylko nadawcę ale również odbiór komunikatów wysyłanych w otoczeniu. Dzięki systematycznemu wsłuchiwaniu się w otoczenie możliwe jest dokładne i dostosowane do odpowiednich grup docelowych wysyłanie komunikatów w myśl kolejnej definicji, która mówi że PR jest to planowane, perswazyjne komunikowanie, które zmierza do wywołania wpływu na znaczące grupy społeczne lub też umiejętne przesłanie idei do rozmaitych grup społecznych w celu wywołania pożądanego rezultatu”. W literaturze przedmiotu pojawiają się również inne przyporządkowania. Wielu autorów wskazuje, iż public relations to informacja. Takie podejście sugerują m.in. Alma Kadragic i Piotr Czarnowski. Piszą oni, że „...public relations to informacja uczciwa i obiektywna, fachowa i kompetentna, pełna, szybka, przyjazna dla mediów, opinii publicznej, etyczna i odpowiedzialna” i dalej „public relations jest działaniem stałym, dotyczących tzw. całokształtu firmy i wymagającym starannego planowania”. Podsumowując warto stwierdzić za S.Blackiem, iż public relations polegają na reputacji, wiarygodności, zaufaniu, harmonii oraz uzyskaniu obopólnego porozumienia poprzez prawdziwą i pełną informację. Wymieniono słowa-klucze stanowią „zasady” praktyki public relations i według wspomnianego autora właśnie one zapoczątkowały dziedzinę zarządzania i nauki zwaną public relations.

Literatura: S.M. Cutlip, A.H. Center, G.M. Broom, Effective Public Relations, wyd.8, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2000; T.Goban-Klas, Public relations, czyli promocja reputacji . Pojęcia , definicje, uwarunkowania, wyd. 2, Business Press, Warszawa 1997; L. Garbarski,  I. Rutkowski,  W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1992; A. Kadragic, P. Czarnowski, Public relations, czyli promocja reputacji. Praktyka działania, Business Press, Warszawa 1997; Z. Zemler, Public Relations – kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1992; S. Black, Public relations, Dom Wydawniczy ABC , Warszawa 1998.

POLECANE WYDAWNICTWA

NEWSLETTER

Zapisz się na darmowy newsletter. Najnowsze informacje z branży PR.

WYDARZENIA

ZALOGUJ SIĘ

NEWSLINE POLECA

SZKOLENIA

Newsline.pl 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka Cookies
powered by edito cms
realizacja ideo,
0